Daniel Harušťák – Sojaprodukt s.r.o - sójové výrobky - Vyhraj v Globuse so Sojaproduktom

Vyhraj v Globuse so Sojaproduktom

ŠTATÚT SÚŤAŽE

„Vyhraj v Globuse so Sojaproduktom“

 1. Predmet a účel štatútu

Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže „Vyhraj v Globuse so Sojaproduktom“  (ďalej len „súťaž“), ktorej účastníci, ktorí sa zapoja do súťaže a stanú sa v zmysle tohto štatútu výhercami, môžu vyhrať výhry tak, ako to je uvedené v tomto štatúte (ďalej len „štatút“).

 1. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť:

Obchodné meno: Daniel Harušťák – Sojaprodukt s.r.o.

Sídlo:    Drietoma 83, 913 03 Drietoma

IČO:   44489196

Registrácia:   zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín,

oddiel: Sro, vložka č.: 21003/R

(ďalej len „organizátor súťaže“)

Organizátor súťaže je zároveň poskytovateľom cien do súťaže.

 1. Podmienky účasti v súťaži

Účastníkom súťaže môže byť výlučne fyzická osoba, ktorá si zakúpi min. akékoľvek 2 produkty od spoločnosti Daniel Harušťák – Sojaprodukt, s.r.o. v ktorejkoľvek predajni spoločnosti Globus ČR, v.o.s. a ktorá:

 1. a) je občanom Slovenskej republiky alebo Českej republiky alebo má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky,
 2. b) má viac ako 18 rokov,
 3. c) splní podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu

(ďalej len „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže, ako ani osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou resp. § 22 českého Občianskeho zákonníka). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, organizátor súťaže ho môže zo súťaže vylúčiť s následkom, že stráca nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa tohto štatútu bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa tohto štatútu súťaže.

 1. Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 01.11.2019 do 30.11.2019 (23:59:59).

 1. Miesto konania súťaže

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky a Českej republiky.

 1. Podmienky a priebeh súťaže

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť v období od 01.11.2019 do 30.11.2019 (23:59:59) prostredníctvom webovej stránky organizátora súťaže www.sojaprodukt/sutazglobus

Na zapojenie sa do súťaže je okrem splnenia podmienok účasti v súťaži podľa bodu 3. tohto štatútu potrebné:

 • Kúpiť akékoľvek min. 2 produkty od spoločnosti Daniel Harušťák – Sojaprodukt, s.r.o. v ktorejkoľvek predajni spoločnosti Globus ČR, v.o.s.
 • odložiť si originál pokladničného bloku, ktorý kúpu 2 produktov značky Daniel Harušťák – Sojaprodukt, s.r.o. preukazuje a
 • vyplniť formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke organizátora súťaže sojaprodukt/sutazglobus vrátane vyplnenia DKP čísla resp. číslo pokladničného bloku/ ID pokladničného bloku / čísla transakcie (ďalej len „súťažný formulár“).

Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť viackrát, t.j. každý súťažiaci môže vyplniť viac ako jeden súťažný formulár.

Pri každom ďalšom vyplnení súťažného formuláru musí mať súťažiaci k dispozícii nový (iný) pokladničný blok preukazujúci kúpu min. 2 produktov značky Daniel Harušťák – Sojaprodukt, s.r.o., t. j. na každý súťažný formulár súťažiaci použije odlišný pokladničný blok preukazujúci kúpu niektorého z vyššie uvedených výrobkov Sojaprodukt. Len takto môže byť súťažiaci zaradený do žrebovania viackrát.

Splnenie podmienok uvedených v tomto štatúte oprávňuje súťažiaceho k zaradeniu do žrebovania výhercov podľa bodu 7. tohto štatútu.

Súťažiaci sa zaväzuje, že v súťažnom formulári uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.

Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiteľom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiteľov.

Súťažiaci preberá zodpovednosť za používanie webovej stránky organizátora súťaže a vyhlasuje a svojím súhlasom s týmto štatútom sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude porušovať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže. Túto zodpovednosť administrátor, majiteľ domény, prevádzkovateľ webhostingu, majiteľ servera, poskytovateľ pripojenia nepreberá.

Súťažiaci sa zaväzuje, že nijakým spôsobom nebude (i) poškodzovať ďalších súťažiacich alebo tretie osoby, (ii) porušovať podmienky uvedené v tomto štatúte alebo (iii) znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy organizátora súťaže, ani jeho dobré meno. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

Súťažiaci v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a ani prevádzkovateľ webovej stránky túto zodpovednosť nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne uploady, filehostingy, sťahovanie alebo vkladanie akýchkoľvek odkazov.

Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia tohto štatútu kedykoľvek meniť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na webovej stránke www.sojaprodukt/sutazglobus.

Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom, pokynmi organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Súťaž sa riadi výhradne štatútom, ktorý upravuje práva a povinnosti súťažiteľov, ich zodpovednosť a jej pravidlá. Žiadny súťažiaci nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z neho vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže.

 1. Výhra, žrebovanie výhercov a odovzdávanie výhry

Výhrami v súťaži sú:

1x darčeková poukážka na nákup v obchodnom reťazci Globus ČR, v.o.s. v hodnote 20€

1x darčeková poukážka na nákup v obchodnom reťazci Globus ČR, v.o.s. v hodnote 10€

1x balíček produktov značky Daniel Harušťák – Sojaprodukt, s.r.o.

Pred žrebovaním výhercov organizátor súťaže pridelí každému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky účasti v súťaži a ktorý sa zapojil do súťaže prostredníctvom súťažného formuláru dostupného na webovej stránke organizátora súťaže www.sojaprodukt/sutazglobus. samostatné číslo, ktoré uvedie do zoznamu súťažiacich (ďalej len „zoznam“), z ktorých sa uskutoční žrebovanie.

Pomocou prostriedkov výpočtovej techniky a za použitia softvéru – generátora náhodných čísiel, organizátorom súťaže poverená osoba vyžrebuje zo zoznamu jedno číslo a následne zistí, o ktorého konkrétneho súťažiaceho zo zoznamu ide, s cieľom následného kontaktovania tohto súťažiaceho ako výhercu. Žrebovanie sa uskutoční za prítomnosti minimálne dvoch osôb určených organizátorom súťaže.

Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní dňa 04.12.2019.

V rámci žrebovania bude vyžrebovaný jeden náhradník na každú výhru.

Všetky výhry v tejto súťaži sa budú žrebovať bez prítomnosti notára.

Výherca bude zverejnený na webovej stránke organizátora súťaže www.sojaprodukt/sutazglobus a na Facebook stránke organizátora súťaže. Výherca bude o príslušnej výhre upovedomený prostredníctvom emailovej správy, mu zaslanej na emailovú adresu, ktorú uviedol v súťažnom formulári, resp. prostredníctvom telefonátu na telefónnom čísle, ktoré súťažiaci uviedol v súťažnom formulári. Súčasťou tohto upovedomenia budú zároveň inštrukcie, akým spôsobom je možné si výhru uplatniť, súhlas so spracúvaním osobných údajov výhercu a informácie o ochrane osobných údajov.

Výherca súťaže súhlasí s tým, že môže od neho byť vyžadované, aby sa zúčastnil reklamných a marketingových aktivít pre organizátora súťaže, a to bez nároku na odmenu. Výherca súťaže súhlasí, že organizátor súťaže môže zhotoviť alebo dať tretej osobe zhotoviť zvukovoobrazové záznamy, zvukové záznamy, fotografie alebo iné propagačné materiály znázorňujúce alebo odkazujúce na výhercu za účelom vyhlásenia výhercu súťaže a na ostatné súvisiace propagačné alebo obdobné obchodné účely.

Ak výherca nezašle naskenovanú alebo odfotenú kópiu pokladničného bloku, s ktorým sa zapojil do súťaže v lehote 7 dní od termínu, keď bol prvýkrát kontaktovaný prostredníctvom emailovej správy alebo telefonátu, vzdá sa výhry, neudelí súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, stráca týmto nárok na príslušnú výhru a nemá nárok na náhradné plnenie. Ak sa výherca neozve organizátorovi súťaže a/alebo prevádzkovateľovi súťaže v lehote 7 dní od termínu, keď bol prvýkrát kontaktovaný, stráca nárok na výhru a výhru získava vyžrebovaný náhradník.

Výhra bude výhercovi zaslaná poštou alebo inou formou po dohode s organizátorom súťaže a/alebo prevádzkovateľom súťaže do 14 dní od zaslania poštovej adresy výhercu. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350,- EUR sú od dane oslobodené. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení podmienok súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor súťaže.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiteľov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru, a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte), najneskôr však do momentu odovzdania, resp. uplatnenia výhry.

Organizátor súťaže nezodpovedá za zásielky nedoručené zavinením poštového prepravcu, doručovateľa resp. kuriéra, ako ani za stratené či poškodené zásielky.

 1. Práva súťažiaceho ako dotknutej osoby

Súťažiaci berie na vedomie, že organizátor súťaže bude na základe súhlasu súťažiaceho ako dotknutej osoby spracúvať jeho osobné údaje za účelom realizácie súťaže.

Súťažiaci berie na vedomie, že organizátor súťaže spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s platnou legislatívou. Podrobnosti ohľadne spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.sojaprodukt/sutazglobus

 1. Záverečné ustanovenia

Štatút tejto súťaže bude k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a/alebo prevádzkovateľa súťaže a na webovej stránke organizátora súťaže www.sojaprodukt/sutazglobus.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu podmienok súťaže, najmä, nie však výlučne podmienky žrebovania výhercov, dátum ukončenia súťaže, počet výhercov, ako aj druhy výhier. Akúkoľvek zmenu podmienok súťaže organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní. Za vhodné zverejnenie sa považuje najmä zverejnenie na webovej stránke organizátora súťaže www.sojaprodukt/sutazglobus.

Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na webovej stránke organizátora súťaže www.sojaprodukt/sutazglobus. Organizátor súťaže nezodpovedá za úplnosť tohto štatútu, ktorý môže byť v skrátenej a/alebo rozšírenej verzii uverejnený v reklamných či iných propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou.

V prípade rozporu tohto štatútu s propagačnými materiálmi (napr. letákmi) týkajúcimi sa súťaže resp. v prípade iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu súťaže. Znenie tohto štatútu súťaže uverejneného na webovej stránke www.sojaprodukt/sutazglobus má prednosť.

Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ z kogentných noriem práva EÚ alebo Slovenskej republiky nevyplýva niečo iné.

Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť webovej stránky organizátora súťaže z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

 

V Drietome dňa 25.10.2019